Dit is de privacyverklaring van Ryu 't Gooi Sport, gevestigd te Meentweg 44 1405 JB te BUSSUM , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32057939 l, hierna te noemen: 'de Sportschool'.


Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust aan M.A. van de Pas (zie contactinfo).


In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.


   Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Persoonsgegevens aan derden
   Administratie - Voornaam
- Achternaam
- Geboorte datum
- Adres
- Telefoonnummer
- Bankgegevens
- Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiĆ«le administratie voor 7 jaar. - Boekhouder
- Accountant
- Belastingdienst
- Jeugdfonds sport
- Incassobureau
- Incasso naar bank

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de sportschool uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de sportschool met u heeft, tenzij de sportschool wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.
U hebt het recht de sportschool te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de sportschool op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de sportschool deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de sportschool hebben ontvangen.


Beveiliging persoonsgegevens
De sportschool treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.


Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de sportschool. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

De sportschool raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Wijziging van het privacy beleid

De sportschool past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.
De sportschool raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Bij belangrijke wijzigingen zal de sportschool er alles aan doen u via de websites te informeren.


Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de sportschool wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: M.A. van de Pas (zie contactinfo)


Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Toestemmingsverklaring voor foto's en uitslagen wedstrijdjudo en clinics
Als een klant deelneemt aan wedstrijden/clinics/les en wij willen foto's/filmpjes en/of de uitslagen op de Facebook, website of andere sociale media zetten, hebben wij van u een ingevulde toestemmingsverklaring nodig. Deze toestemmingsverklaring kan u op elk moment weer intrekken en worden de foto's en naamsvermelding in de uitslagen verwijderd. Voor het invullen van een toestemmingsverklaring klikt u op de onderstaande link. U kunt deze inleveren bij de leraar.

Download de toestemmingsverklaring [pdf].